Общи условия за използване на Он-лайн приемна на КНСБ

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате услугите предоставяни на електронния сайт www.e.knsb-bg.org/priemna.  Тези Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и собственикът на сайта www.e.knsb-bg.org/priemna. – КНСБ, с който получавате правото на достъп до предоставяните услуги, при спазване на условията по-долу.

Този документ съдържа Общите условия, според които КНСБ, ЕИК: 000703276, седалище и адрес на управление: гр. София 1040, пл. „Македония“ № 1, телефон за контакт: +359 2 4010 555, ел.адрес: priemna@knsb-bg.org,в качеството си на Консултант осигурява онлайн консултации по въпроси в областта на трудовото право, социалното осигуряване, здравословни и безопасни условия на труд, синдикални дейности, срещу заплащане от външни потребители и безплатно за синдикални членове,  на уеб адрес www.e.knsb-bg.org/priemna , наричана по-долу Дигитална приемна.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между KНСБ (Консултант) и Вас като потребител  на  дигиталната приемна.Чрез достъпа до интернет страницата www.e.knsb-bg.org/priemna , Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на priemna@knsb-bg.org.

II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

2.1. „Уеб сайт” www.e.knsb-bg.org/priemna  („дигитална приемна“)  e  сайт,  чрез който на потребителите се предоставя възможност за достъп до консултации по въпроси в области, посочени  в дигиталната приемна.

2.1. “Синдикален член” е всяко физическо лице, което е член на КНСБ, за което се осигурява безплатен достъп до консултации по въпроси в областите, посочени  в дигиталната приемна.

2.1.1  “Потребител” – физическo лицe, нечленуващо в КНСБ  използващо www.e.knsb-bg.org/priemna .

2.3. „Електронна препратка” представлява автоматизиран достъп до външни информационни ресурси.

2.4. “Услуга/и” на сайта включва:

 • достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси/данни на сайта;
 • създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, необходима за получаване на исканата консултация;
 • получаване на онлайн консултация чрез имейл съобщения от регистриралите се за услугата потребители на сайта свързани с ползването на предлаганите услуги от КНСБ

2.5. “Злонамерени атаки на трети лица” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

2.6. “Директен маркетинг” – предлагане информация за priemna@knsb-bg.org и неговият собственик– КНСБ на синдикални членове  и  потребители на сайта по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

2.7. „Бисквитки“

ІІІ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията между потребителите на дигиталната приемна и Консултанта.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в глобалната мрежа на интернет страница на сайта по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на www.e.knsb-bg.org/priemna. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта, потребителите на сайта декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. За да си осигурят достъп до услугите предлагани от дигиталната приемна потребителите трябва да попълнят съответната електронна форма за създаване на персонален профил, достъпна в реално време (on-line)  на сайта www.e.knsb-bg.org/priemna.

3.3.1. В този процес, чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия и натискане на виртуалния бутон, потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.3.2. При попълване на персоналния профил потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно личността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна.

3.3.3. При непредоставяне на изискваните в персоналния профил лични данни, сайта има право да откаже регистрацията  или да поиска допълнителна информация.

3.3.4. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, сайта има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

IV. ПУБЛИКАЦИИ

4.1. Публикуваните в сайта статии не представляват правен съвет или правно становище.

4.2. Статиите публикувани в сайта представляват обща и абстрактна форма на информация, обобщена и пресъздадена от Консултанта. Информацията се излага хипотетично и не са основа за предприемане на правни действия.

4.3. Консултантът не носи отговорност при настъпили вреди в резултат на предприети правни действия въз основа на публикация.

4.4. Консултантът има авторско право върху статиите публикувани в сайта съобразно правилата на Закона за авторското право и сродните му права.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2 или т. 3.3.1.

4.2. Договорът се сключва на български език.

4.3. Договорът има действие  до момента на извършване на услугата, или до отказа от нея и до други предвидени в Общите условия случаи.

VI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

5.1.Предметът на договора, наречен Услуга е предоставяне на онлайн консултации по въпроси в областите посочени в дигиталната приемна, срещу заплащане от външни потребители и безплатно за синдикални членове,  на уеб адрес: www.e.knsb-bg.org/priemna.

5.2. Чрез изпращане на запитване на Уебсайта и при заплащане на услугата, потребителите се съгласяват да получат исканата услуга от дигиталната приемна, като приемат още  настоящите Условия и Политиката за поверителност и защита на личните данни, вкл. по отношение на „бисквитките“.

5.2. Потребителите  предварително са информирани и се съгласяват, че всяка информация и данни, които ни предоставяте във връзка с използването на сайта е предоставена от Вас доброволно, като същата ще бъде използвана само и единствено с цел изпълнение на услугите, предоставяни чрез Уебсайтът. Консултантът не носи  отговорност при предоставяне на неточни и неверни данни, както и за всякакви вреди, причинени във връзка с това.

5.3. Всеки регистриран потребител в дигиталната приемна може да направи искане за онлайн консултация.

5.4. Във формата за онлайн консултация потребителят трябва да изложи казуса си фактологически подробно, кратко и ясно и да прикачи наличните по случая документи.

5.5. В срок от 5 (пет) работни дни Консултантът изготвя и предоставя на потребителя онлайн становище по отправеното запитване. Срокът започва да тече от момента, в който:

 • синдикалният член е направил запитване и е вписал в ПОС терминала на сайта своя индивидуален промокод, който е получил в електронния синдикат на КНСБ
 • външния потребител е направил запитване и е извършил плащане на дължимата за него сума в ПОС терминала на сайта.

5.6. Срокът за предоставяне на онлайн консултация започва да тече от деня, следващ деня на получаване на заплащането за услугата и получаване на необходимите документи.

5.7. Срокът по предходната алинея престава да тече, ако Консултантът прецени, че за изготвяне на становище са му необходими допълнителни документи или изясняване на допълнителни обстоятелства. В този случай срокът се удължава със съответния брой допълнителни дни.

5.8. В случай, че потребител желае да предприеме правни действия, Консултантът може да му предостави контакти с компетентни в съответната област юристи.

5.9. В случай, че в срока по т.5.5. не бъде изготвено и изпратено становище по отправено и платено запитване, КНСБ се задължава да върне получената сума при ред и условия посочени в т.5.12.

5.10.КНСБ в качеството си на консултант може да откаже да предостави онлайн консултация, когато не разполага с нужната компетентен по конкретния случай или предоставените данни са недостатъчни. В този случай дължи връщане на получената сума.

5.9. Всеки потребител на сайта, който е заявил онлайн консултация и е платил услугата може да направи отказ от заявената услуга в 14-дневен срок от датата на заявяването.

5.10. Потребителят трябва да заяви отказа си чрез имейл по ясен и недвусмислен начин

5.11. Потребителят няма право на отказ от услугата, когато тя вече е била изпълнена.

5.12. В случай на отказ за извършване на услуга, КНСБ възстановява сумата по сметка на потребителя в срок до 2-3 дни. При ползване на промокод не се извършва възстановяване на суми.

А. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

5.12.1  Дигиталната приемна работи на два режима:

 • Безплатен за синдикалните членове. Те получават свой персонален промокод от електронния синдикат на КНСБ, който регистрират в ПОС терминала на сайта без да извършват реално плащане.
 • Платен за нечленуващи в синдиката . Те извършват реално плащане на определената сума за консултация в ПОС терминала на сайта.

5.12.2.Достъпът до категория „Помогни си сам“ и „Нормативна база“е безплатен.

5.13. Потребителят може да се заплаща чрез виртуален ПОС терминал в сайта на www.e.knsb-bg.org/priemna.

5.14. При ползване на виртуалния ПОС терминал на изданието разходите по превода са за сметка на КНСБ. КНСБ като собственик на www.e.knsb-bg.org/priemna не носи отговорност за събираните такси от доставчика на платежни услуги за потребителя при извършване на плащане, нито за такси, комисиони и други суми, които могат да бъдат изискани при нареждане на плащане онлайн от който и да е от участващите доставчици на платежни услуги, вкл. в случаите на превалутиране, като всяко плащане се извършва на отговорност на потребителя. КНСБ не е страна в отношенията между потребителя и неговия доставчик на платежни услуги, участващ в изпълнение на онлайн плащането и не участва при формирането и начисляването на такси и комисиони.

5.15. При извършване на плащане в нито един момент www.e.knsb-bg.org/priemna не събира данни за Вашите банкови сметки или използваните от потребителя дебитни/кредитни карти или друга информация. Информацията, която те предоставят с цел заплащане на услуга, се използва единствено и само за заплащане на исканата от тях услуга на база сключен договор за получаване на плащания онлайн.

5.16. КНСБ не носи отговорност за невъзможност за осъществяване на плащане поради технически причини, както и други причини извън нашия контрол, като техническа повреда или затруднения, забавяния и комуникационни проблеми при който и да е участник при извършване на онлайн плащането или в централната платежна инфраструктура.

Б. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5.17.Ползването дигиталната приемна става след задължителна регистрация. Услугите на сайта, които са достъпни за потребителите са:

 1. Създаване на персонален профил;
 2. Заплащане на такса чрез виртуален ПОС терминал;
 3. Издаване на фактури он-лайн;
 4. Получаване на исканата консултация;
 5. Електронни препратки към външни ресурси;
 6. Получаване на ел.съобщения свързани с достъпа и условията.

5.18.Сайтът изплозва „бисквитки“ при  регистрация и вход.

5.19. Регистрацията на потребителя е еднократна и се запазва в периодите, когато потребителя не е активен. При подаване на запитване  профилът се активира автоматично.

VIІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугата, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от издателя. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

6.2. При извършване на промени в Общите условия, същите се актуализират и публикуват на www.e.knsb-bg.org/priemna

VІІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1. Потребителите на  дигиталната приемна сами осигуряват необходимото им за ползване на услугата оборудване и достъп до Интернет.

7.2. . Потребителите на  дигиталната приемна се задължават при ползване на предоставяните от сайта услуги:

А) да не извършват злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

Б) да уведомяват незабавно Консултанта за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

В) да не се представят за други лица;

Г) да не използват методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание (“pop-up”, “blind link” и други подобни).

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАНТА

8.1. Консултантът  се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителите на сайта за нормално ползване на Услугите.

8.2. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Консултантът съхранява информационни материали и ресурси, разположени от потребителите на сървър на сайта, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на издателя или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

8.3. Консултантът има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от издателя  или негови партньори, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на издателя, като последното не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителите при ползването услугите на Уебсайта.

8.4. Консултантът има право да изпраща съобщения до потребителите, с цел да сподели информация, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия потребителите на сайта се съгласяват да получават съобщения от издателя.

8.5.КНСБ не гарантира постоянното функциониране на www.e.knsb-bg.org/priemna.

8.6. КНСБ си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за потребителите на сайта.

8.7. КНСБ си запазва правото да пренасочва потребителите на дигиталната приемна към други страници в интернет, които се контролират от КНСБ. В този случай за потребителите ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

8.8. КНСБ си запазва правото да пренасочва потребителите към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица като КНСБ няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

Х. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. При използването на Услугата, предмет на настоящите Общи условия, потребителите получават професионална консултация в посочените в дигиталната приемна области, която консултация е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на издателя.

9.2. Потребителите на сайта имат достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и нямат право да използват, записват, съхраняват, възпроизвеждат, променят, адаптират или разпространяват публично обекти на интелектуална собственост, които са им  станали достъпни при ползването на услугата, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от тях или са получили изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното потребителите нямат право да премахват знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните им материали, независимо дали носителят на съответните права е Консултанта или трето лице.

9.2. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Консултанта или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Консултанта.

9.3. Всяка публикация на съдържание в други издания изисква писменото разрешение от КНСБ.

ХI. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Консултантът не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Консултанта, проблеми, дължащи се на оборудването на потребителите на дигиталната приемна , както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Консултанта.

10.2. Консултантът не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителите на сайта, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяната Услуга.

10.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителите на сайта декларират, че осъзнават възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Консултанта грижа.

ХIІ. ЛИЧНИ ДАННИ

11.1. Консултантът има право да събира и използва информация относно абонатите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, електронна поща, както и всяка друга информация, която потребителите на дигиталната приемна доброволно въвеждат, използват или предоставят при ползване на Услугата на Уебсайта.

11.2. Консултантът полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите на сайта, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

11.3. Консултантът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителите, станала му известна по повод на предоставяне на Услугата, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които потребителите на сайта сами са направили достъпна тази информация за трети лица.

11.4. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при сключване на договора, Консултантът ясно обозначава задължителния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия потребителите на дигиталната приемна се съгласяват информацията за тях да бъде обработвана по предвидения ред.

11.5. Консултантът събира и използва информацията по т. 11.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите на сайта,  за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугата, потребителите се съгласяват да получават съобщения, изпращани от Консултанта. Описаните цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Консултанта.

11.6. С приемането на настоящите Общи условия, потребителите на сайта се съгласяват с обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг. Те имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като изпратят писмено съобщение до Консултанта на посочения адрес.

11.7. Консултантът се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за потребителите на сайта или за ползваните от тях услуги и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

А) това е предвидено в настоящите Общи условия или потребителят  на сайта е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

Б) това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на Консултанта;

В) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

Г) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Консултанта за дейности по администриране на същия и ползването на Услугата;

Д) други посочени в закона случаи.

11.8. При използване на Уебсайта, Консултантът има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на потребителят на сайта изпраща към сървър на сайта на Консултанта във връзка с неговата активност. Информацията се съхранява на сървъри на Консултанта и може да включва IP адреса на потребителите, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта, времето прекарано на нея и др. В допълнение, Консултантът съхранява IP адреса на потребителите, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането им и възпроизвеждане на електронното им изявления по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

ХІІI. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

12.1. КНСБ  е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайтовете и приложенията КНСБ  обработва лични данни при условията на приетата Политика за поверителност.

12.2. Консултантът  събира статистическа информация и изготвя вътрешни статистики за посещаемостта на сайта и неговите потребители единствено за развитието на изданието и неговото съдържание. Данните за статистически цели са анонимизирани и не се предоставят на трети лица.

12.3. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайтовете и приложенията, Декларацията за поверителност или други съобщения свързани с ползването на сайта.

ХIV. ДРУГИ

13.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

13.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай, че потребителят на сайта е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от дружеството, дори ако не е било получено.

13.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

13.4. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

13.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство.

13.6. КНСБ може да поиска допълнителна верификация на синдикалното членство на потребителите ползващи промокод.